Model 2.1

SPOTKANIA – PRIORYTETOWE OBSZARY DLA OSIEDLI

Marzec - w każdej z 18 dzielnic miasta mieszkańcy w pracując warsztatowo pod okiem Animatora, opierając się m.in.o Obywatelski Raport Otwarcia dla dzielnicy wyznaczają tzw. priorytetowe obszary do realizacji dla poszczególnych osiedli w ramach danej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.  

 


DIAGNOZA OSIEDLA – NABÓR POMYSŁÓW

Maj/Czerwiec – Obywatelskie Raporty Otwarcia dla dzielnicy to efekt prac z mieszkańcami. Zawierają one charakterystykę poszczególnych dzielnic oraz poszerzoną diagnozę dla każdego osiedla. Na ich podstawie, od 23 maja do 10 czerwca każdy mieszkaniec osiedla może złożyć pomysł na projekt w obszarze priorytetowym i kwocie określonej dla osiedla*. Pomysły składa się:

  • poprzez formularz na stronie twojadabrowa.pl
  • listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21; z adnotacją na kopercie "Konsultacje społeczne - partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023"
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta, ul. Graniczna 21 /stanowisko Informacja/ oraz w Centrum Aktywnosci Obywatelskiej - Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywnosci Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej 

 

WSTĘPNA WERYFIKACJA POMYSŁÓW

Maj/Czerwiec - w ramach kolejnego etapu, złożone przez mieszkańców pomysły na projekty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem: własności nieruchomości, ewentualnych planów inwestycyjnych miasta wobec wskazanej nieruchomości oraz pod kątem zgodności z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

FORA MIESZKAŃCÓW – WYPRACOWANIE PAKIETÓW PRIORYTETOWYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W OSIEDLACH

Czerwiec/Wrzesień -  na podstawie wstępnej weryfikacji złożonych pomysłów wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego opracowują propozycję projektów, które mogą być zrealizowane w danym osiedlu. To skosztorysowana i zweryfikowana propozycja projektów.


Wrzesień/Listopad – w każdym osiedlu rozpoczynają się spotkania, prowadzone przez Animatora. Poświęcone są one omawianiu pomysłów na projekty złożone przez mieszkańców. Podczas warsztatu z mieszkańcami przedstawiona zostanie, do dyskusji, lista proponowanych do realizacji projektów. Drogą dialogu mieszkańcy ustalą, które z nich zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

W zależności od specyfiki osiedla oraz złożoności problemów przewidziane są 2 lub 3 spotkania w każdym osiedlu.
Jeśli w danym osiedlu, w wyniku weryfikacji, żaden projekt mieszczący się w ramach obszaru priorytetowego nie okaże się  możliwy do realizacji, mieszkańcy będą pracować nad kolejnymi projektami z kolejnego obszaru priorytetowego.
Dopuszczalne jest również zaangażowanie, przeniesienie środków przewidzianych dla osiedla na poczet projektu w Dzielnicy.

Listopad – na podstawie wyników prac podczas spotkań z mieszkańcami ustalona zostanie lista zadań do realizacji w kolejnym roku w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.

*Szacunkowe kwoty dla poszczególnych osiedli wynikają z podziału przeznaczonych z budżetu gminy środków w wysokości 7 mln zł. Podział ten odbywa się w następujący sposób: 30 tys. to tzw. podstawowa, wyjściowa kwota przewidziana dla osiedla (50 tys. dla 5 najmniejszych osiedli: Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Marianki, Ratanice i Rudy) + kwota wynikająca z liczby osób zameldowanych w osiedlu (52,9 zł na osobę).

 

Ładowanie...